Porady prawne

porady prawne online
Zapraszam do skorzystania z indywidualnej porady prawnej.

Proponuję następujące formy uzyskania porady prawnej:1.       Opinia prawna online
Opisujesz swój problem drogą mailową i otrzymujesz pisemną poradę prawną. Jeśli zajdzie taka konieczność zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania lub przesłanie skanów dokumentów.
150 zł - 250 zł – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
2.       Konsultacja prawna
Opisujesz swój problem drogą mailową, a następnie umawiamy spotkanie online (Skype, WhatsApp itp.) lub spotkanie na żywo (wyłącznie na terenie powiatu oleśnickiego), podczas którego przedstawione zostaną możliwe rozwiązania Twojej sprawy.
200 zł – 300 zł – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
3.      Sporządzenie projektu umowy lub pisma procesowego (pozew, wniosek itp.)
Opisujesz swój problem drogą mailową i otrzymujesz projekt pisma.  Jeśli zajdzie taka konieczność zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania lub przesłanie skanów dokumentów.
Cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy.


Jak uzyskać jedną z powyższych porad prawnych?1.       Wyślij maila na adres: zanettaporadyprawne@gmail.com, określ, który rodzaj porady Cię interesuje i opisz swój problem.WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ONLINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ ZANETTAIPRAWO.PL (Regulamin znajduje się poniżej).2.       Odpowiadam na maila w przeciągu 2-3 dni:

a.       wstępnie analizuję sprawę i jeśli to konieczne zadaję dodatkowe pytania i/lub prośbę o przesłanie skanów dokumentów,

b.      proponuję termin otrzymania opinii lub spotkania wraz z ceną i danymi do przelewu.

3.      Otrzymujesz w wyznaczonym terminie pisemną poradę prawną lub projekt pisma w formie dokumentu PDF lub omawiamy Twój problem na umówionym spotkaniu.Zapraszam serdecznie – jestem tu, by pomagać 😊.
REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ONLINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ ZANETTAIPRAWO.PLPostanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa:

1) warunki i zasady udzielania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej zanettaiprawo.pl w zakładce „Porady prawne”,

2) warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.§ 2

Udzielanie porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej zanettaiprawo.pl w zakładce „Porady prawne” może odbywać się wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej zanettaiprawo.pl w zakładce „Porady prawne” oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości, bez żadnych zastrzeżeń.§ 3

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) porada prawna - porada prawna udzielona za pośrednictwem sieci Internet po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego w danej sprawie, a polegająca na sporządzeniu, za ustalonym z Klientem wynagrodzeniem, odpowiedzi na pytanie postawione przez Klienta (Pytanie) za pośrednictwem sieci Internet na stronie zanettaiprawo.pl w zakładce Porady prawne oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) wykonawca – osoba fizyczna Żanetta Charemska, zam. Nowoszyce 56-400 Oleśnica, administrator strony zanettaiprawo.pl,

3) klient –pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z porad prawnych online. Za Klienta uważa się dany podmiot prawa od momentu wysłania Pytania na adres e-mail Wykonawcy,

4) pytanie –wiadomość pochodząca od Klienta a przesłana do Wykonawcy na adres e-mail podany na stronie zanettaiprawo.pl w zakładce porady prawne lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie głównej strony zanettaiprawo.pl zawierająca opis stanu faktycznego danej sprawy wraz z zapytaniem dotyczącym analizy stanu prawnego tej sprawy i sytuacji prawnej Klienta,

5) wynagrodzenie –ustalona indywidualnie z Klientem cena za udzielenie porady prawnej online wyrażona w polskich złotych,

6) zlecenie –przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: zanettaporadyprawne@gmail.com oświadczenie Klienta stanowiące akceptację warunków, w tym wysokości wynagrodzenia, za udzielenie porady prawnej online, skierowane do Wykonawcy będące podstawą udzielenia Porady prawnej online (potwierdzenie dokonania przelewu),

7) Konsument –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).Zasady udzielania Porad prawnych online

§ 4

1. Korzystanie z porad prawnych online jest dobrowolne.

2. W celu uzyskania porady prawnej online Klient zobowiązany jest wysłać wiadomość na adres e-mail znajdujący się na stronie internetowej zanettaiprawo.pl w zakładce „Porady prawne” lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie głównej strony zanettaiprawo.pl, podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, temat porady oraz formułując Pytanie.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wysłanie Pytania jednocześnie oznaczają, że w sprawie, której dotyczy Pytanie, Klient nie korzysta z pomocy prawnej radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego.§ 5

1. Po otrzymaniu wiadomości zawierającej Pytanie oraz dane wskazane w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Wykonawca w terminie 2-3 dni roboczych przekazuje Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o wysokości Wynagrodzenia oraz zawierającą numer rachunku bankowego Wykonawcy i inne dane potrzebne do dokonania przelewu kwoty Wynagrodzenia.

2. Przygotowanie informacji o wysokości Wynagrodzenia jest bezpłatne.

3. Klient nie jest zobowiązany do zlecenia udzielenia Porady prawnej online po otrzymaniu informacji o wysokości Wynagrodzenia.§ 6

1. Klient akceptujący wysokość Wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej online zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wysokości Wynagrodzenia, przesłać na adres email Wykonawcy: zanettaporadyprawne@gmail.com, zlecenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszego Regulaminu oraz uiścić ustaloną kwotę Wynagrodzenia na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego. Brak przesłania przez Klienta Zlecenia oraz uiszczenia ustalonej kwoty Wynagrodzenia we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację przez Klienta z uzyskania porady prawnej online.

2. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest wskazać dokładnie, jakiego zlecenia dotyczy płatność.§ 7

1. Wykonawca przystępuje do realizacji Zlecenia po zaksięgowaniu Wynagrodzenia na rachunku bankowym Wykonawcy (wg ustaleń z Klientem drogą mailową). Umowa w przedmiocie udzielenia Porady prawnej online zostaje zawarta w dniu zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Wykonawcy.

2. Wykonawca udziela Porady prawnej online w terminie uzgodnionym z Klientem, jednak nie wcześniej niż w dniu zaksięgowania Wynagrodzenia na rachunku bankowym Wykonawcy, wysyłając na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość zawierającą odpowiedź na Pytanie.

3. Wykonawca udziela Porad prawnych online w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta. Wykonawca jest uprawniony do zadawania dodatkowych pytań dotyczących stanu faktycznego będącego przedmiotem Zlecenia.

4. Nieudzielenie przez Klienta odpowiedzi na pytania dodatkowe w terminie 5 dni roboczych, uniemożliwiające Wykonawcy rzetelne i wyczerpujące udzielenie Porady prawnej online, upoważnia Wykonawcę do odmowy udzielenia Porady prawnej online. W wyżej opisanym przypadku czas na udzielenie przez Wykonawcę Porady prawnej online należy liczyć od dnia udzielenia przez Klienta odpowiedzi na ostatnie z zadanych pytań dodatkowych. O braku możliwości udzielenia Porady prawnej online z uwagi na brak niezbędnych informacji o stanie faktycznym lub brak odpowiedzi na dodatkowe pytania, Wykonawca zawiadamia Klienta wysyłając wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Wykonawca niezwłocznie zwraca Klientowi Wynagrodzenie na rachunek bankowy Klienta, z którego zapłacone zostało Wynagrodzenie.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie Porady prawnej online na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które ostatecznie okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.


Odstąpienie od umowy

§ 8

1. Konsument może odstąpić od umowy o udzielenie Porady prawnej online bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Odstąpienie od umowy o udzielenie Porady prawnej online następuje przez wypełnienie i podpisanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu i przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: zanettaporadyprawne@gmail.com§ 9

Konsument traci prawo odstąpienia od umowy o udzielenie Porady prawnej online po spełnieniu świadczenia, tj. po udzieleniu Porady prawnej online, o czym zostanie każdorazowo powiadomiony w wiadomości e-mail zawierającej informację o wysokości Wynagrodzenia.§ 10

W razie odstąpienia od umowy o udzielenie Porady prawnej online przed wysłaniem przez Wykonawcę odpowiedzi na Pytanie, Wykonawca zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta, z którego zapłacone zostało Wynagrodzenie.Dane osobowe i polityka prywatności

§ 11

1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)–dalej „RODO”.

2. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Wykonawcy Pytanie zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Pytaniu. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane Pytanie. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w celach podatkowych i rozliczeniowych, jak również w celu oceny istnienia ewentualnego konfliktu interesów w prowadzonych sprawach. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, w zakresie w jakim Administrator danych nie jest z takiego obowiązku zwolniony. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, a więc administratorowi serwera strony internetowej i skrzynki pocztowej oraz do biura rachunkowego celem rozliczenia wykonanej usługi, jak również firmom kurierskim i pocztowym, współpracującym kancelariom prawnym oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących od tych serwisów (Facebook, Google), a także w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (Google Analytics).

3. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać pliki typu cookie, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookie są nieszkodliwe dla komputera Klienta oraz dla danych Klienta. Warunkiem działania plików typu cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę Klienta i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Istnieje możliwość zablokowania plików typu cookie w ustawieniach przeglądarki.Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 12

1.Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Zawarcie umowy o udzielenie Porady prawnej online jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.§ 13

1. Usługodawcami usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin jest Żanetta Charemska, osoba fizyczna.

2. Usługodawca jako aplikant radcowski wykonuje czynności z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej znajdujący się w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., którego treść dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.§ 14

1. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

1)komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologię JavaScript,

2)połączenie z siecią Internet.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

3. Wykonawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

1) złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Klienta, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery,

2) programy szpiegujące – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je –zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody –autorowi tego programu,

3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,

4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,

5) włamanie do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. narzędzi hakerskich.

5. Klient, aby uniknąć zagrożeń opisanych w powyższym ustępie, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

1) włączona zapora sieciowa (firewall),

2) aktualizacja wszelkiego oprogramowania,

3) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

4) szyfrowanie transmisji danych,

5) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,

6) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym.§ 15

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 - § 19 niniejszego Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.Reklamacje

§ 16

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Wykonawcy względem Klienta, jeżeli udzielona Porada prawna online ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Klientowi Porady prawnej online wolnej od wad.§ 17

1. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Żanetta Charemska Nowoszyce 56-400 Oleśnica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zanettaporadyprawne@gmail.com.

2. W opisie reklamacji Klient powinien wskazać, że reklamacja dotyczy świadczenia „Porady prawnej online”. Reklamacja powinna obejmować:

1) imię i nazwisko Klienta zgłaszającego reklamację,

2) adres zamieszkania Klienta i adresj egopoczty elektronicznej,

3) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia,

4) wskazanie żądań Klienta.

3. Wykonawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Wykonawcy w powyższym terminie oznacza, że Wykonawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie, w której Klient złożył reklamację.

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego.Postanowienia końcowe

§ 29

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.§ 21

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z udzielaniem Porad prawnych online będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywil­nego.§ 22

1.       Wykonawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

2.       Regulamin wchodzi w życie dnia 10 maja 2019 r.Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Żanetta Charemska, Nowoszyce 56-400 Oleśnica

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić