niedziela, 3 listopada 2019

Zawody prawnicze - komornik

kim jest komornikKolejnym zawodem prawniczym, któremu poświęcę kilka słów jest komorniki, który chyba rzadko kiedy zwykłemu obywatelowi kojarzy się z prawnikiem, a bardziej z jakimś złym człowiekiem, który chce mu odebrać dach nad głową, samochód i pożywienie. Z tej strony najczęściej pokazuje się go w mediach. Z tego względu wynika chyba też problem, że niewielu absolwentów prawa decyduje się na tę ścieżkę zawodową, a jak ktoś walczy o prestiż, to raczej w zawodzie komornika go nie wyczuwa 😉. Dziś o komornikach od strony prawnej.


Kim jest komornik i jakie są jego zadania?


Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornik ma następujące zadania: 
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z pewnymi wyjątkami; 
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; 
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach;
5) na zlecenie sądu - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty; 
6) sporządza protokół stanu faktycznego;
7) na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.


Kto może być komornikiem?


Co do zasady na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie; 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) jest nieskazitelnego charakteru;
4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 
5) nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
6) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków komornika; 
8) odbyła aplikację komorniczą; 
9) złożyła egzamin komorniczy; 
10) pracowała w charakterze asesora przez okres co najmniej 2 lat; 
11) ukończyła 28 lat.

Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego powołuje go na stanowisko komornika, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej o zainteresowanym.

Komornik jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa, orzeczeniami sądu wydanymi w trybie nadzoru judykacyjnego, zarządzeniami lub zaleceniami uprawnionych organów nadzoru administracyjnego, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz podnosić kwalifikacje zawodowe.

Jak zostać komornikiem, czyli aplikacja komornicza


Nabór na aplikację przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego. Przy naborze na aplikację obowiązuje limit przyjęć, który w danym roku nie może przekraczać 15% ogółu liczby komorników na dzień 31grudnia roku poprzedniego.

Aplikacja rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku, trwa 2 lata i polega na zaznajomieniu aplikanta z całokształtem pracy komornika, przygotowaniu do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu komornika oraz przyswojeniu zasad etyki zawodowej. Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego.

Aplikacja jest odpłatna. Koszty szkolenia aplikantów są pokrywane z opłat rocznych wnoszonych przez aplikantów do właściwej izby komorniczej.

jak uchylić się od alimentówAplikanta zatrudnia komornik. Komornik ma obowiązek zatrudnić w okresie 3 lat co najmniej jednego aplikanta. Prezes właściwego sądu apelacyjnego albo rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego aplikanta.

Co do zasady, do egzaminu komorniczego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację i otrzymała zaświadczenie ojej odbyciu. Egzamin komorniczy przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości.

Podsumowanie


Jak więc widzicie, od strony prawnej komornik nie jest taki straszny, a jego zadania wydają się być całkiem racjonalne (prawie) 😉 . Oczywiście nikomu nie życzę, by spotkał kiedyś komornika w wersji formalnej jako funkcjonariusza pukającego do drzwi, czy zajmującego rachunek bankowy 😉.
Oczywiście, jeśli są pytania, zapraszam do zadawania, a szczegóły można znaleźć w ustawie (dane ustawy poniżej - zadanie dla ambitnych i ciekawskich 😂).

Uściski 😙 

Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771 ze zm.)

Fotografie: autorka. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).