niedziela, 17 listopada 2019

Zawody prawnicze - adwokat

najlepszy adwokatWiecie jako studentka prawa tak naprawdę nigdy nie brałam pod uwagę zostania adwokatem. A przecież radcowie prawni i adwokaci zajmują się mniej więcej tym samym. Dlaczego? Nie powiem 😆. Ani nie napiszę. Napiszę jednak trochę o tym kim jest adwokat, czym się zajmuje i jak adwokatem można zostać przy zastosowaniu standardowej, czyli aplikacyjnej drogi.


Ogólnie o adwokatach i adwokaturze


Regulacje dotyczące adwokatów zawarte są w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Zgodnie z tą ustawą, adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego. 
Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom, a tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej.
Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na:
1) udzielaniu porad prawnych, 
2) sporządzaniu opinii prawnych,  
3) opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz 
4) występowaniu przed sądami i urzędami.

Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu.

Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.

Przed sądem adwokat występuje w ciemnej todze z zielonym żabotem.

Formy wykonywania zawodu adwokata


Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce: 

1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) partnerskiej, w której partneramis ą adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Adwokat nie może wykonywać zawodu: 

1) jeżeli pozostaje w stosunku pracy;
2) jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu; 
3) jeżeli został ubezwłasnowolniony; 
4) w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Adwokaci zrzeszeni są w samorządzie adwokackim oraz podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Kto może być adwokatem?


Co do zasady, na listę adwokatów może być wpisany ten, kto: 

1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata; 
2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki.


Jak zostać adwokatem - aplikacja adwokacka


Nabór na aplikację adwokacką przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Aplikacja adwokacka rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata. Celem aplikacji adwokackiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu. Aplikanci odbywają w trakcie aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. 

jak zostać adwokatemAplikant adwokacki odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata.

Aplikacja adwokacka jest odpłatna. Szkolenie aplikantów adwokackich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej okręgowej rady adwokackiej.

Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Egzamin adwokacki polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu adwokackiego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu adwokata.


Podsumowanie


Jak widzicie, pomiędzy zawodami radca prawny - adwokat jest wiele podobieństw, ale pomiędzy obiema grupami wyczuwa się jednak wyraźny podział. Próby połączenia zawodów nie są łatwe. Czy konieczne? Nie wiem. I myślę, że nie mnie to oceniać. 

Ufam, że dziś dowiedzieliście się czegoś o zawodzie adwokata, może rozwiałam czyjeś wątpliwości? 😉 

Uściski 😙

Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1184).

Fotografie: autorka.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).