piątek, 2 sierpnia 2019

Wynagrodzenie radcy prawnego

wynagordzenie radcy prawnegoW tym poście nie odpowiem na pytanie, ile kosztują usługi prawnicze, bo nie ma w tym zakresie żadnych wytycznych, poza wytycznymi ogólnymi, o tym co brać pod uwagę ustalając wynagrodzenie, co się na nie powinno składać i jakie w związku z tym obowiązują radcę prawnego zasady.


Umowa o świadczenie pomocy prawnej


Szczegółowe kwestie związane z wynagrodzeniem radcy prawnego regulują Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Zgodnie z tym pierwszym dokumentem, radca prawny świadczy pomoc prawną na podstawie umowy, która w szczególności powinna określać zakres pomocy prawnej, warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie.

Radca prawny winien dążyć do tego, żeby umowa została sporządzona na piśmie, chyba że dotyczy doraźnej pomocy prawnej.

Powyższe zasady nie naruszają przepisów dotyczących umów o pracę, czy też związanych z ustanowieniem pełnomocnika/obrońcy z urzędu lub zastępcy prawnego, a także wykonywania działalności pro bono.

Wynagrodzenie radcy prawnego


Zgodnie z Kodeksem Etyki wynagrodzenie radcy prawnego składa się z:

1) honorarium,

2) wydatków.

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Jak się ustala honorarium?

1) z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia,

2) z uwzględnieniem stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru,

3) z uwzględnieniem miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta,

4) z uwzględnieniem znaczenia sprawy dla klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem.

Czego nie może robić radca prawny przy określaniu wynagrodzenia?

1) nie może zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa; można natomiast zawrzeć umowę o dodatkowe wynagrodzenie w formie success fee, przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy,

2) nie może wstrzymać wykonania czynności w prowadzonej sprawie z uwagi na nieotrzymanie ustalonego honorarium lub jego części; w przypadku, gdy klient go nie zapłaci, radca prawny może na tej podstawie wypowiedzieć zlecenie i pełnomocnictwo.

Środki klienta


Na żądanie klienta radca prawny powinien złożyć otrzymane od niego na poczet przyszłych wydatków środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym. Radca prawny może posiadać jeden rachunek wyodrębniony dla środków wszystkich klientów, chyba że z umowy z klientem wynika co innego. Środki klienta przeznaczone na wydatki i opłaty nie mogą być przedmiotem potrącenia ani nie mogą być przekazywane na własny rachunek radcy prawnego tytułem pokrycia jego honorarium bez zgody klienta.

umowa o świadczenie usług prawniczychRadca prawny może podjąć się przechowywania składników majątkowych klienta, jeżeli posiada odpowiednie warunki i zabezpieczenia do ich przechowywania.

Pieniądze, papiery wartościowe i inne aktywa majątkowe klienta, znajdujące się w posiadaniu radcy prawnego, o ile ich zdeponowaniu na rachunku bankowym jest możliwe, powinny być wyodrębnione i zdeponowane na rachunku odrębnym od innych rachunków radcy prawnego. Klienta informuje się o miejscu i sposobie zdeponowania środków, a wszelki obrót nimi musi być ewidencjonowany i dokumentowany. Radca bez pisemnej zgody klienta nie może przekazać tych środków na swój rachunek z tytułu zapłaty wynagrodzenia. Środki wydaje się na żądanie niezwłocznie lub na warunkach zaakceptowanych przez klienta.

Podsumowanie


Kwestie wynagrodzenia to kolejna materia wymagająca od radcy prawnego zachowania czujności w taki sposób, by odpowiednio zabezpieczyć swoje wynagrodzenie w zgodzie z obowiązującymi zasadami. Jak powszechnie wiadomo mamona na całym świecie stanowi punkt zapalny, dlatego w tej materii zawsze warto być "czystym".

Uściski 😙

Post został opracowany na podstawie:
Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r.,
Kodeks Etyki Radcy Prawnego, Załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.

Zdjęcia: autorka.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).