wtorek, 11 czerwca 2019

Ile kosztuje aplikacja radcowska?

opłata za aplikację radcowskąAplikacja radcowska to nie studia i nie da się pójść na nią "dziennie" i nie płacić. W tym poście podejmuję się tematu ile szacunkowo kosztuje zostanie radcą prawnym. Omówię kwestie opłaty rocznej, możliwości rozkładania jej na raty, zwolnienia z niej i odroczenia jej płatności. Wspomnę o opłacie za egzamin wstępny, egzamin radcowski, wpis na listę radców prawnych, składkach członkowskich i innych związanych z aplikacją opłat.Odpłatność aplikacji - ile, na jakiej podstawie


Co do zasady, zgodnie z art. 32(1) ust. 1 ustawy o radcach prawnych, aplikacja radcowska jest odpłatna. Szkolenie aplikantów radcowskich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych (właściwą radą jest rada izby, w której odbywamy aplikację).

Kto określa wysokość opłaty rocznej?

Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia:

a) po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych (o KRRP i innych organach samorządu radcowskiego możecie poczytać TU),
b) kierując się koniecznością zapewnienia aplikantom właściwego poziomu wykształcenia,
c) przy czym wysokość opłaty nie może być wyższa niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia (teraz wynosi ona około trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, ale za chwilę o obecnie obowiązujących zasadach obliczania opłaty).

Okręgowa rada radców prawnych w drodze uchwały:

a) może zwolnić aplikanta radcowskiego od ponoszenia opłaty rocznej w całości lub w części,
b) może odroczyć płatność opłaty,
c) może rozłożyć płatność opłaty na raty.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską jest krótkie, zwięzłe i na temat, bo ma tylko trzy paragrafy, w tym dwa techniczno-organizacyjne, tj. przepis derogujący stare rozporządzenie i wprowadzający w życie nowe. Natomiast zasadniczy problem, czyli wysokość opłaty rozwiązano w następujący sposób:

Opłata roczna za aplikację radcowską jest równa 2,6 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.

O tym, kiedy rozpoczyna się rok szkoleniowy przesądza ustawa o radcach prawnych i jest to 1 stycznia każdego roku (art. 32 ust. 2 ustawy o radcach prawnych).

W związku z tym każdego roku opłata roczna za aplikację radcowską wzrasta i cieszę się wielce, że ponoszę tę opłatę po raz ostatni, bo w tym roku osiągnęła poziom niemalże 6000 zł, a dokładnie 5850 zł, co wiąże się z corocznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gdyby w 2016 r. nie wprowadzono nowego rozporządzenia zdaje się, że opłata ta obecnie byłaby zdecydowanie wyższa, bo w poprzednim rozporządzeniu współczynnik "krotności" wynosił 3,1. Gdyby tyle wynosił nadal, przypuszczam, że zrezygnowałabym z aplikacji po pierwszym roku 😂.

Co do zasady na początku każdego roku szkoleniowego rada okręgowej izby radców prawnych podejmuje uchwałę o możliwości uiszczania opłaty rocznej w ratach. W Izbie Wrocławskiej są to zazwyczaj 4 równe raty płatne - I do 31.01, II do 31.03., III do 30.06., IV do 30.09. Kto chce płaci całość, kto nie ma takiej możliwości płaci na zasadach określonych w takiej uchwale.

Składki członkowskie 


Kwestię składek członkowskich szczegółowo reguluje uchwała nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału stanowiąca załącznik do uchwały nr 125/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r.

Zgodnie z powołaną powyżej uchwałą radcowie prawni i aplikanci radcowscy są zobowiązani do uiszczania składki członkowskiej. Par. 3 ust. 4 tejże uchwały stanowi, że wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 20 zł miesięcznie. Składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca. Osobiście, w zależności od stanu konta, płacę za rok lub pół roku z góry, żeby o tym nie zapomnieć. Obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich. Właśnie do mnie dotarło, że pókim na liście aplikantów radcowskich (tj. nadal po zakończeniu obecnego roku szkoleniowego), to muszę płacić składkę, bo obowiązek uiszczania składki członkowskiej wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym ustała przynależność do samorządu zawodowego radców prawnych albo nastąpiło zdarzenie, które zgodnie z przepisami odrębnymi lub na mocy niniejszej uchwały powoduje zwolnienia z obowiązku uiszczania składki.

Płatność składki również może być odraczana lub rozkładana na raty.

Opłata za egzamin wstępny


Zgodnie z art. 33(4) ustawy o radcach prawnych kandydat uiszcza opłatę za egzamin wstępny, która stanowi dochód budżetu państwa.

Wysokość opłaty znów w drodze rozporządzenia określa Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, nie wyższą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

W tym roku opłata wynosi 1050 zł (ja również płaciłam coś ok. 1000 zł), bowiem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską, opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku przeprowadzania egzaminu, czyli mamy prosty rachunek 2100 (minimalne w 2019)/2.

Opłata za egzamin radcowski


Art. 36(3) ustawy o radcach prawnych stanowi, że kandydat uiszcza opłatę za egzamin radcowski, która stanowi dochód budżetu państwa.

I znów Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii KRRP określa wysokość opłaty egzaminacyjnej nie wyższą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, mając na względzie konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim, opłata za udział w tym egzaminie jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu i w roku 2019 wynosiła 1800 zł.

Opłata za wpisanie na listę radców prawnych


Tę opłatę uiszcza się już na rzecz właściwej okręgowej izby radców prawnych (właściwej znaczy tam, gdzie składamy wniosek o wpis).

Szczegółowe zasady wnoszenia tych opłat reguluje uchwała nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.

Zgodnie z powyższą uchwałą  wysokość opłaty za wpis na listę radców prawnych wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ta uchwała twierdzi, że za wpis na listę aplikantów radcowskich zapłaciłam 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie pamiętam tego w ogóle 😱 Dobrze, że skleroza nie boli 😅.

Wracając do opłat za wpis na listę radców prawnych, nie kończy się tylko na samej opłacie za wpis, ponieważ jak wynika z przedmiotowej uchwały pobiera się również opłatę manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od tego jaką drogą doszliśmy do zawodu radcy prawnego i tak:

a) drogą aplikacja i egzamin radcowski - jest to 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) innymi ustawowymi drogami określonymi w art. 25 ustawy o radcach prawnych - 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Inne koszty aplikacji


ile kosztuje aplikacja radcowskaJeśli myślicie, że to koniec kosztów szkolenia aplikantów, pomyślcie sobie jeszcze o tym ile musicie wydać, żeby dojechać na zajęcia do izby i na praktyki, do miejsc egzaminów, jak drogie są podręczniki prawnicze i komentarze, nawet jeśli robicie tylko ich ksera i jakim wydatkiem jest skompletowanie aktów prawnych i różnych pozycji naukowych koniecznych do nauki do egzaminu radcowskiego (do egzaminu wstępnego zresztą też). Przecież tu dojdziemy też nawet i do tysięcy złotych.

Podsumowanie


Gdy podliczymy wszystkie powyższe opłaty, bez innych kosztów, przyjmując wartości obowiązujące obecnie wyjdzie nam, że zostanie radcą prawnym kosztuje nas ponad 20 000 zł. A opłaty przecież nie skończą się po wpisie na listę radców prawnych.

Dla jednych to dużo, dla innych mało. Moim celem dziś jest oszacowanie jak to wygląda i ile w zaokrągleniu wynosi. Uświadomienie laików, że aplikacja nie jest za darmo.

Dla mnie są to bardzo duże kwoty, co do których nie mam gwarancji zwrotu. Inwestycja, która nie wiadomo, czy wypali. Kończąc ten post czuję się nieco przytłoczona wysuwającym się przede mną wnioskami 😅. Są to jednak moje subiektywne odczucia, każdy może mieć inne, szanujmy to.

Uściski 😙

Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim,
Uchwała nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału stanowiąca załącznik do uchwały nr 125/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r.,
Uchwała nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.

Fotografie: autorka.

9 komentarzy:

 1. Bardzo ciekawy artykuł - chciałbym zapytać o liczbę osób będących aplikantami radcowskimi, którym nie udaje się ukończyć aplikacji ze względu na niezdanie egzaminów/kolokwiów.

  Jaka jest zdawalność w Pani izbie? Czy dużo osób jest "wyrzucanych" na pierwszym roku czy to są raczej przypadki sporadyczne?

  Dziękuję i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję.

   Co do liczb, o które Pan pyta, nie wiem czy ktokolwiek prowadzi takie statystyki. Z moich obserwacji wynika, że są to przypadki sporadyczne, a po pierwszym roku nie zaobserwowałam jakiegoś dużego pogromu z uwagi na problemy ze zdaniem kolokwiów. Wydaje mi się, że można to liczyć w pojedynczych przypadkach.

   Pozdrawiam serdecznie.

   Usuń
 2. Dziękuję za odpowiedź - zapytałem o to, ponieważ myślę nad przystąpieniem do egzaminu wstępnego w tym roku ( nigdy do niego nie podchodziłem). Rozwiązując testy wstępne uzyskuję dobre wyniki ( ponad 100 na 150 pkt.), jednak mam obawy czy dałbym radę zdawać wszystkie kolokwia/egzaminy - na studiach różnie z tym bywało( miałem poprawki/warunek) i obawiam się, że mógłbym nie dać rady - z drugiej strony mam doświadczenie zawodowe pracy w dziale prawnym.

  Zastanawiam się też czy w wieku 30 lat to nie jest za późno + koszty + ewentualna porażka na aplikacji może źle wyglądać w oczach pracodawcy.

  Dobrze, że w internecie jest takie miejsce jak Pani blog, który ukazuje realia aplikacji a nie suche fakty :) Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do odważnych świat należy ;) Ze swojej strony mogę dodać, że w mojej grupie na aplikacji jest kilka osób po 30, a nawet po 40 :) Z tego co widzę dają radę i podziwiam za łączenie aplikacji z pracą i rodziną :) A może spełnia Pan kryteria do zostania radcą prawnym bez wymogu odbycia aplikacji?

   Na blogu staram się jak mogę przybliżyć aplikację od kuchni i bardzo mi miło, że to się udaje, dziękuję :)

   Usuń
 3. Niestety nie spełniam tych wymogów - pracuję od kilku lat w dziale prawnym spółki akcyjnej, która zatrudnia min. radców prawnych i współpracuje z kancelariami zewnętrznymi.

  Nawiązując do kosztów aplikacji - koledzy i koleżanki zatrudnieni jako referenci czy aplikanci radcowscy w poszczególnych kancelariach, zarabiają niestety niezbyt dużo - kancelarie wprawdzie często pokrywają koszty opłat rocznych aplikacji ale miesięczne zarobki nie powalają - przedział kwot od 2500 do mniej więcej 4000 brutto - a koszty życia wszędzie rosną :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szkoda, aplikacja to jednak wydatek i "zapełniacz" czasu. Co do zarobków, pisałam kiedyś o tym też i wygląda to właśnie tak, jak Pan napisał i zmian na horyzoncie nie widać niestety 🤷

   Usuń
  2. Czy praca w dziale prawnym spółki akcyjnej lub dziale tej firmy współpracującym z radcami prawnymi ( przez te min. 4 lata od uzyskania tytułu mgr prawa) nie uprawnia do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji?

   Usuń
 4. Byłbym wdzięczny, gdybyś napisała jak czasowo wygląda aplikacja. Z tego co dowiedziałem się od pani z OIRP jeden dzień w tygodniu zajęć, jeden praktyk i dwa dni w miesiącu u patrona. Na naukę własną ile poświęcasz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani z OIRP odpowiedziała zgodnie z prawdą, ale praktyki tylko na I roku. Co do spotkań z patronem, nie wiem, czy rzeczywiście zajmują komuś cały dzień, ale na pewno dwa razy w miesiącu. Jeśli chodzi o naukę, to przed samymi kolokwiami, dwa tygodnie. Jednak to jest kwestia bardzo indywidualna. Poza tym jak się pracuje w kancelarii, to niektórych rzeczy nie trzeba się uczyć, bo się je praktykuje. Pozdrawiam!

   Usuń

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).