piątek, 24 maja 2019

Samorząd radców prawnych

samorzad radców prawnychPrzy okazji rozważań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych i aplikantów radcowskich wspominałam, że zawód radcy prawnego to zawód zaufania publicznego, który cechuje właśnie ponoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej i przynależność do samorządu zawodowego. Stąd chcę dokończyć ten wątek i dziś przedstawić kilka podstawowych informacji dotyczących samorządu radcowskiego. Przedstawię zadania samorządu oraz pokrótce opiszę jego organy.

Trochę Konstytucji i wiadomości ogólne o samorządzie radców prawnych


Zasady powoływania samorządów zawodowych zostały uregulowane w naszej ustawie zasadniczej, a dokładnie w jej art. 17, zgodnie z którym:

1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

W oparciu o powyższe, w drodze ustawy o radcach sprawnych został ustanowiony samorząd radców prawnych. Regulacje w tym zakresie znajdujemy w Rozdziale V ustawy.

Zgodnie z przepisami ustawy samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa, a przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa. Nie można powiedzieć, że ja to nie będę należeć do samorządu. Jak tak chcę to radcą po prostu nie zostanę 😉. Dlatego jeśli nie lubicie przymusu, dobrze się zastanówcie nad obraniem tej ścieżki zawodowej.

Jakie zadania samorządu radców prawnych statuuje ustawa? Jest to m.in. udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych, ochrona interesów zawodowych, współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, szkolenie aplikantów radcowskich i doskonalenie zawodowe radców prawnych, nadzór nad wykonywaniem zawodu itp.

Samorząd radców prawnych tworzą określone ustawowo organy, omówione w poniższych podrozdziałach, których członkami mogą być tylko radcowie prawni. Kadencja organów trwa cztery lata i co do zasady można sprawować funkcję w organie przez dwie następujące po sobie kadencje. Organy samorządu są organami wybieralnym w głosowaniu tajnym, a uchwały podejmują w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

Działalność samorządu radcowskiego jest finansowana ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich, kar pieniężnych, z dochodów z innych źródeł - w tym w szczególności z dotacji, subwencji, darowizn i spadków.

Krajowy Zjazd Radców Prawnych


Na początku należy wskazać, że Krajową Izbę Radców Prawnych tworzą radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie kraju.

Krajowy Zjazd Radców Prawnych tworzą delegaci wybrani przez zgromadzenia okręgowych izb radców prawnych i z głosem doradczym niebędący delegatami członkowie ustępującej Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Krajowy Zjazd Radców Prawnych wybiera prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, wybiera Krajową Radę Radców Prawnych, Wyższą Komisję Rewizyjną, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, uchwala wytyczne działania samorządu i jego organów, określa zasady powoływania, odwoływania wyborów do organów samorządu i podejmowania przez nie uchwał, uchwala zasady etyki radców prawnych, ustala podstawowe zasady gospodarki finansowej, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania KRRP, WKR, WSD, GRD.


Krajowa Rada Radców Prawnych


Krajową Radę Radców Prawnych tworzą prezes i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a także członkowie wybrani bezpośrednio przez zgromadzenia okręgowych izb - po jednym z każdej izby. KRRP ma swoje Prezydium, na które składają się prezes i wybrani przez KRRP wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium jest organem wykonawczym KRRP.

Jak zapewne się domyślacie zadania KRRP są obszerne, a składają się na nie m.in.:
- reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji,
- opiniowanie projektów aktów prawnych,
- koordynowanie i nadzór nad okręgowymi izbami radców prawnych,
- uchwalanie budżetu KRRP,
- uchwalanie regulaminów (w tym np. regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej),
- tworzenie okręgowych izb radców prawnych,
- określanie wysokości składki członkowskiej, i wiele innych.

Wyższa Komisja Rewizyjna


Jak zostało już wspomniane, Wyższą Komisję Rewizyjną wybiera Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Do jej zadania należy nic innego jak kontrola działalności finansowej Krajowej Rady Radców Prawnych.


Wyższy Sąd Dyscyplinarny


Podobnie jak Wyższa Komisja Rewizyjna, tak i Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest wybierany przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

WSD rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych, a jako sąd I instancji rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków Krajowej Rady Radców Prawnych i rad okręgowych izb radców prawnych - odwołania od tych spraw rozpatruje ten sam sąd, ale w innym, pięcioosobowym składzie.

Od orzeczeń wydanych przez WSD w drugiej instancji przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.


Główny Rzecznik Dyscyplinarny


Główny Rzeczni Dyscyplinarny jest wybierany przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Do zadań GRD należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. Czynności te może wykonywać przy pomocy swoich zastępców.

Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych


Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych.

W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz aplikanci radcowscy - bez prawa głosu.

Do zadań zgromadzenia należy - ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych, wybór dziekana OIRP i pozostałych członków rady OIRP, wybór rzecznika dyscyplinarnego, komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, członka Krajowej Rady Radców Prawnych, uchwalanie budżetu OIRP itp.


Rada okręgowej izby radców prawnych


Rada OIRP wybierana jest przez zgromadzenie OIRP. Kieruje ona działalnością okręgowej izby radców prawnych. Jej organem wykonawczym jest prezydium składające się z dziekana oraz wybranych przez radę wicedziekanów, sekretarza, skarbnika i członków.

Do zadań rady należy m.in. - reprezentowanie interesów zawodowych członków OIRP, doskonalenie zawodowe radców prawnych, nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu, prowadzenie list radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych

Okręgowa komisja rewizyjna


Jak wspomniano jest wybierana przez zgromadzenie OIRP.

Analogicznie jak Wyższa Komisja Rewizyjna, okręgowa komisja rewizyjna sprawuje kontrolę działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.

Okręgowy sąd dyscyplinarny


zawód zaufania publicznegoPowoływany przez zgromadzenie OIRP.

Rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych. Od jego orzeczeń przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Szczegóły zostały omówione w osobnym poście dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych.

Rzecznik dyscyplinarny


Wybierany przez zgromadzenie OIRP. Zakresem jego działania objęte są czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.

Podsumowanie


W telegraficznym skrócie o samorządzie radców prawnych. Mam nadzieję, że dzięki temu każdy laik będzie co nieco wiedział o tym jak wygląda formacja radców prawnych i aplikantów, przez co zawód ten przestanie być mniej tajemniczy i straszny dla przeciętnego obywatela tego wietrznego, pochmurnego i deszczowego kraju  😉.

Uściski 😙

Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 730)

Fotografie: autorka 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).