poniedziałek, 11 marca 2019

Zakończenie aplikacji radcowskiej - co dalej? Egzamin radcowski

egzamin radcowskiW związku z tym, że od stycznia jestem na trzecim roku aplikacji, powoli zaczynam się zastanawiać, co ze sobą robić dalej. Czy zdawać egzamin zawodowy? Ile lat ważny jest zdany egzamin zawodowy i uprawnia do wpisu na listę radców prawnych? Dziś przegląd najważniejszych przepisów dotyczących kwestii zmiany stanu z aplikanckiego na radcowski.


Egzamin radcowski

 

Aplikanci wiedzą, a Ci którzy nie wiedzą, po przeczytaniu wpisu już wiedzą. Samo ukończenie aplikacji radcowskiej nie oznacza, że aplikant automatycznie stanie się radcą prawnym. By nim zostać musi jeszcze złożyć z wynikiem pozytywnym morderczy egzamin radcowski. Dlaczego morderczy? Bo to egzamin pięcioczęściowy, trwający pięć dni. Poprzedza go okres wytężonej nauki, przed tym egzaminem ustawa o radcach prawnych zapewnia pracownikom 30 dniowy płatny urlop szkoleniowy.To musi coś znaczyć, a znaczy, że łatwo nie jest. Cała wiedza, którą młody adept prawa zdobywał przez ostatnie 8 lat swojej edukacji (5 lat studiów i 3 lata aplikacji), zostaje poddana próbie egzaminu ostatecznego.

Po tym pompatycznym wstępie - ale o co chodzi z tym egzaminem radcowskim?

Zgodnie z art. 36 (1) ustawy o radcach prawnych do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację radcowską i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu oraz osoba, o której mowa w art. 25 ustawy o radcach prawnych. Egzamin radcowski przeprowadzają komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zwane "komisjami egzaminacyjnymi", w składzie 8 członków, powoływane na obszarze właściwości jednej lub kilku okręgowych izb radców prawnych. Co do zasady egzamin radcowski przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych.

Z kolejnych przepisów dowiadujemy się, że Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, ogłoszenie o egzaminie radcowskim, w którym podaje w szczególności:
1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, zwanego dalej "wnioskiem";
2) właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby, termin przeprowadzenia każdej części egzaminu radcowskiego;
3) wysokość opłaty za egzamin radcowski.

Aplikanci radcowscy składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Rady okręgowych izb radców prawnych, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakończenia aplikacji radcowskiej, przekazują właściwej terytorialnie komisji egzaminacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację radcowską. Osoby, które odbyły aplikację radcowską, dołączają do wniosku zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej wydaje się aplikantowi niezwłocznie po ukończeniu aplikacji radcowskiej.

Egzamin radcowski składa się z pięciu części pisemnych:

1) pierwsza część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu,

2) druga część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu,

3) trzecia część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu,

4) czwarta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu,

5) piąta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

W trakcie egzaminu radcowskiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Nie będę szczegółowo omawiała zasad oceniania, wspomnę tylko, że prace sprawdzane są niezależnie przez dwie osoby, każda wystawia ocenę, a oceną ostateczną z danej części jest ocena stanowiąca średnią arytmetyczną obu ocen.

Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymuje zdający, który z KAŻDEJ części egzaminu radcowskiego otrzymał ocenę pozytywną.

Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego większością głosów w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna doręcza zdającemu uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego, a jej odpis przesyła Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, właściwej radzie okręgowej izby radców prawnych oraz dołącza do akt osobowych zdającego.

Minister Sprawiedliwości publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej imiona i nazwiska osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego oraz imiona ich rodziców. Analogiczne ogłoszenie w BIPie Ministerstwa pojawia się po egzaminie wstępnym, więc przechodziliście to już na początku aplikacji, tzn. znaleźliście się w BiPie 😂.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego, zdający może przystępować do kolejnych egzaminów radcowskich, z tym że egzamin ten zdaje w całości.


Wpis na listę radców prawnych

 

zaświadczenie o odbyciu apliacji radcowskiejKiedy już mamy za sobą z pozytywnym skutkiem egzamin radcowski, poza wielką ulgą, mamy aż 10 lat (!) - byłam mile zaskoczona - na złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych, a wynika to z art. 24 (1) ustawy o radcach prawnych - uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego.

Dlaczego byłam mile zaskoczona? Bo ważność zaświadczenia o odbyciu aplikacji radcowskiej, to zaledwie rok! Taka interpretacja wywodzona jest z art. 35 (1) ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

Czy zdanie egzaminu radcowskiego to jedyny warunek wpisu na listę radców prawnych? Nie, zgodnie z ustawą o radcach prawnych na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:
1) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) korzysta w pełni z praw publicznych,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,
5) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy,

Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, lub osób, o których mowa w art. 25 ustawy o radcach prawnych następuje na ich wniosek. Uchwałę w sprawie wpisu podejmuje rada okręgowej izby radców prawnych właściwa odpowiednio ze względu na - miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, miejsce złożenia wniosku lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis.

Tak w skrócie wygląda kwestia związana z zagadnieniem zakończenia aplikacji radcowskiej. Chcielibyście coś dodać albo o coś zapytać? Zachęcam :)

Wszystkim zdającym egzamin radcowski pod koniec marca życzę powodzenia :)Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115).

Fotografie: kaboompics.

4 komentarze:

 1. Bardzo proszę Cię o posta, w którym opisałabyś jak przygotowywałaś się do egzaminu na aplikacje. Wiem, że kazdy inaczej się uczy i w innym tempie przyswaja wiedzę, ale siedzę właśnie przed otwartym KK (nigdy za szczególnie nie lubiłam prawa karnego) i zastanawiam sie jaką metode powtarzania przyjąć. Do Mikea Rossa mi daleko, więc nauka to systematycznosc. Z tym, ze tak ogromna ilosc materiału wymaga powtarzania, powtarzania i powtarzania... Bardzo proszę Cię o pomoc. Ściskam! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu przeczytasz jak przygotowywałam się do egzaminu wstępnego: https://www.zanettaiprawo.pl/2017/08/jak-zostaam-aplikantem-przygotowania-do.html

   A tu jak wygląda egzamin wstępny: https://www.zanettaiprawo.pl/2017/09/dzien-egzminu-wstepnego-krok-po-kroku.html

   Pozdrawiam :)

   Usuń
 2. Co to znaczy ze ważność zaświadczenia o aplikacji radcowskiej to zaledwie rok? Tzn ze po 5 latach traci ważność i nie można już podejść do egzaminu radcowskiego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co do zasady oznacza to, że jeszcze przez rok po zakończeniu aplikacji korzystamy ze statusu aplikanta radcowskiego (w tym możemy zastępować radcę przed sądem i innymi organami; w tym w czasie do egzaminu radcowskiego - jest on przecież już po zakończeniu 3 roku aplikacji). Jak zdamy egzamin radcowski i zostajemy wpisani na listę radców prawnych, wtedy nasza sprawa jest jasna. Jak nie zdamy, to jeszcze tylko przez czas do upływu roku (wynikający z zaświadczenia) korzystamy ze statusu aplikanta.

   Usuń

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).