poniedziałek, 11 marca 2019

Zakończenie aplikacji radcowskiej - co dalej? Egzamin radcowski

egzamin radcowskiW związku z tym, że od stycznia jestem na trzecim roku aplikacji, powoli zaczynam się zastanawiać, co ze sobą robić dalej. Czy zdawać egzamin zawodowy? Ile lat ważny jest zdany egzamin zawodowy i uprawnia do wpisu na listę radców prawnych? Dziś przegląd najważniejszych przepisów dotyczących kwestii zmiany stanu z aplikanckiego na radcowski.


Egzamin radcowski

 

Aplikanci wiedzą, a Ci którzy nie wiedzą, po przeczytaniu wpisu już wiedzą. Samo ukończenie aplikacji radcowskiej nie oznacza, że aplikant automatycznie stanie się radcą prawnym. By nim zostać musi jeszcze złożyć z wynikiem pozytywnym morderczy egzamin radcowski. Dlaczego morderczy? Bo to egzamin pięcioczęściowy, trwający pięć dni. Poprzedza go okres wytężonej nauki, przed tym egzaminem ustawa o radcach prawnych zapewnia pracownikom 30 dniowy płatny urlop szkoleniowy.To musi coś znaczyć, a znaczy, że łatwo nie jest. Cała wiedza, którą młody adept prawa zdobywał przez ostatnie 8 lat swojej edukacji (5 lat studiów i 3 lata aplikacji), zostaje poddana próbie egzaminu ostatecznego.

Po tym pompatycznym wstępie - ale o co chodzi z tym egzaminem radcowskim?

Zgodnie z art. 36 (1) ustawy o radcach prawnych do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację radcowską i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu oraz osoba, o której mowa w art. 25 ustawy o radcach prawnych. Egzamin radcowski przeprowadzają komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zwane "komisjami egzaminacyjnymi", w składzie 8 członków, powoływane na obszarze właściwości jednej lub kilku okręgowych izb radców prawnych. Co do zasady egzamin radcowski przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych.

Z kolejnych przepisów dowiadujemy się, że Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, ogłoszenie o egzaminie radcowskim, w którym podaje w szczególności:
1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, zwanego dalej "wnioskiem";
2) właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby, termin przeprowadzenia każdej części egzaminu radcowskiego;
3) wysokość opłaty za egzamin radcowski.

Aplikanci radcowscy składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Rady okręgowych izb radców prawnych, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakończenia aplikacji radcowskiej, przekazują właściwej terytorialnie komisji egzaminacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację radcowską. Osoby, które odbyły aplikację radcowską, dołączają do wniosku zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej wydaje się aplikantowi niezwłocznie po ukończeniu aplikacji radcowskiej.

Egzamin radcowski składa się z pięciu części pisemnych:

1) pierwsza część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu,

2) druga część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu,

3) trzecia część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu,

4) czwarta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu,

5) piąta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

W trakcie egzaminu radcowskiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Nie będę szczegółowo omawiała zasad oceniania, wspomnę tylko, że prace sprawdzane są niezależnie przez dwie osoby, każda wystawia ocenę, a oceną ostateczną z danej części jest ocena stanowiąca średnią arytmetyczną obu ocen.

Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymuje zdający, który z KAŻDEJ części egzaminu radcowskiego otrzymał ocenę pozytywną.

Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego większością głosów w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna doręcza zdającemu uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego, a jej odpis przesyła Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, właściwej radzie okręgowej izby radców prawnych oraz dołącza do akt osobowych zdającego.

Minister Sprawiedliwości publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej imiona i nazwiska osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego oraz imiona ich rodziców. Analogiczne ogłoszenie w BIPie Ministerstwa pojawia się po egzaminie wstępnym, więc przechodziliście to już na początku aplikacji, tzn. znaleźliście się w BiPie 😂.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego, zdający może przystępować do kolejnych egzaminów radcowskich, z tym że egzamin ten zdaje w całości.


Wpis na listę radców prawnych

 

zaświadczenie o odbyciu apliacji radcowskiejKiedy już mamy za sobą z pozytywnym skutkiem egzamin radcowski, poza wielką ulgą, mamy aż 10 lat (!) - byłam mile zaskoczona - na złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych, a wynika to z art. 24 (1) ustawy o radcach prawnych - uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego.

Dlaczego byłam mile zaskoczona? Bo ważność zaświadczenia o odbyciu aplikacji radcowskiej, to zaledwie rok! Taka interpretacja wywodzona jest z art. 35 (1) ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

Czy zdanie egzaminu radcowskiego to jedyny warunek wpisu na listę radców prawnych? Nie, zgodnie z ustawą o radcach prawnych na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:
1) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) korzysta w pełni z praw publicznych,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,
5) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy,

Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, lub osób, o których mowa w art. 25 ustawy o radcach prawnych następuje na ich wniosek. Uchwałę w sprawie wpisu podejmuje rada okręgowej izby radców prawnych właściwa odpowiednio ze względu na - miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, miejsce złożenia wniosku lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis.

Tak w skrócie wygląda kwestia związana z zagadnieniem zakończenia aplikacji radcowskiej. Chcielibyście coś dodać albo o coś zapytać? Zachęcam :)

Wszystkim zdającym egzamin radcowski pod koniec marca życzę powodzenia :)Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115).

Fotografie: kaboompics.

2 komentarze:

 1. Bardzo proszę Cię o posta, w którym opisałabyś jak przygotowywałaś się do egzaminu na aplikacje. Wiem, że kazdy inaczej się uczy i w innym tempie przyswaja wiedzę, ale siedzę właśnie przed otwartym KK (nigdy za szczególnie nie lubiłam prawa karnego) i zastanawiam sie jaką metode powtarzania przyjąć. Do Mikea Rossa mi daleko, więc nauka to systematycznosc. Z tym, ze tak ogromna ilosc materiału wymaga powtarzania, powtarzania i powtarzania... Bardzo proszę Cię o pomoc. Ściskam! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu przeczytasz jak przygotowywałam się do egzaminu wstępnego: https://www.zanettaiprawo.pl/2017/08/jak-zostaam-aplikantem-przygotowania-do.html

   A tu jak wygląda egzamin wstępny: https://www.zanettaiprawo.pl/2017/09/dzien-egzminu-wstepnego-krok-po-kroku.html

   Pozdrawiam :)

   Usuń

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).