wtorek, 20 marca 2018

Nakaz zapłaty z sądu. Co dalej?

postępowanie cywilneByć może niektórzy z Was słyszeli o czymś takim jak nakaz zapłaty. Niektórzy może taki nakaz zapłaty trzymali w rękach. Nakaz zapłaty jest specyficznym orzeczeniem sądowym wydawanym w specyficznie uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego postępowaniach. Jest to postępowanie upominawcze, nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze. Zazwyczaj pozew i inne pisma procesowe sporządzane są na specjalnych formularzach (dostępnych w budynkach sądów, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronach internetowych sądów). To, co może dziwić zwykłego człowieka, to fakt, że taki nakaz zapłaty wydawany jest, jak się wydaje laikom prawnym, bez przeprowadzania postępowania sądowego, ponieważ otrzymujemy nakaz zapłaty sądu wraz z pozwem i wezwaniem do złożenia sprzeciwu/zarzutu w ciągu 14 dni. Poniekąd tak jest, bowiem postępowanie zgodne z wyobrażeniami "zwykłego człowieka" rozpocznie się dopiero po wniesieniu sprzeciwu/nakazu. Jeśli do tego nie dojdzie, nakaz uprawomocni się, a powód (wierzyciel) będzie mógł uzyskać klauzulę wykonalności i przeprowadzić w stosunku do nas postępowanie egzekucyjne. W dzisiejszym poście pokrótce opowiem o tych postępowaniach oraz wskażę w jaki sposób złożyć sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty, tak by każdy mógł co nieco o tym wiedzieć i nie ulegać nadmiernej panice, jeśli zdarzy mu się coś takiego z sądu odebrać.


Postępowanie uproszczone, upominawcze, nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Wyżej wymienione postępowania to postępowania odrębne. Jak sama nazwa wskazuje posiadają pewne odrębności od zwykłego postępowania w sprawach cywilnych 😉 I nie dotyczy to tylko nazwy orzeczenia (wyrok zaoczny, nakaz zapłaty), ale szeregu innych czynności. Zanim przejdę do rzeczy bardziej praktycznych, tj. instrukcji składania sprzeciwu/zarzutów, pokrótce opiszę wskazane postępowania.

Postępowanie uproszczone. Nie wymienione na początku, ale podobne do tych wymienionych, z tym  że tutaj wydaje się nie nakaz zapłaty, a wyrok zaoczny. Tyle nam na dzień dzisiejszy wystarczy, przejdźmy do kwintesencji, tj. tego kiedy się przeprowadza takie postępowanie. Ustawa szczegółowo wylicza w jakich sytuacjach sprawę rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym. Zasady dotyczące tego postępowania stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:
1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 505(1) KPC).

Co ważne postępowanie uproszczone jest postępowaniem obligatoryjnym formularzowym, co oznacza, że wyżej wymienione sprawy winny być rozpatrzone w postępowaniu uproszczonym oraz że pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnosi się na urzędowych formularzach. Z ciekawostek dot. tego postępowania, to możemy tutaj co do zasady jednym pozwem dochodzić jednego roszczenia, a zmiana powództwa jest niedopuszczalna. Poza tym postępowanie dowodowe jest bardzo okrojone i wskazuje się zarzuty, na których można oprzeć ewentualną apelację. Jak nazwa postępowania wskazuje, ma ono być prostsze niż zwykłe, stąd te wszystkie "okrojenia" proceduralne, a to z racji faktu, że z zamierzenia ustawowego przeznaczone ono jest dla spraw niezawiłych i o niewielkiej wartości (cóż, jak dla kogo 😉).
elektroniczne postępowanie upominawcze
Drodzy, wszystkie pozostałe postępowania, w odróżnieniu od postępowania uproszczonego, mają charakter fakultatywny i pisma nie muszą być składane na urzędowym formularzu. Niemniej jednak najczęściej są (bo to proste i stosunkowo szybkie jest wypełnić taki formularz 😉).

Postępowanie nakazowe. Może być prowadzone przed sądem rejonowym lub okręgowym. Jest fakultatywne - uruchomi się na pisemny wniosek powoda zawarty w pozwie. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (znaczy się nie ma rozprawy, której zwykły śmiertelnik jest spragniony). W jakich sytuacjach można wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Oto warunki:
1) dochodzone jest roszczenie pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych
2) okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
a) dokumentem urzędowym;
b) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
c) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
d) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
Trochę czarna magia, nie? Dlatego o innych sytuacjach już nie wspominam, te są takie podstawowe. Skracając jeszcze bardziej męczarnie prawniczego bełkotu przejdziemy do sedna, czyli nakazu zapłaty, w którym sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości albo wnieść w tym terminie ZARZUTY. Nakaz zapłaty doręcza się stronom, a pozwanemu wraz z pozwem i załącznikami oraz pouczeniem. Zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeśli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, to zarzuty też wnosi się na takim formularzu.

Postępowanie upominawcze. Podobnie jak w przypadku postępowania nakazowego może toczyć się przed sądem rejonowym lub okręgowym. Również co do zasady mamy tu posiedzenie niejawne, a postępowanie jest fakultatywne. Warunkiem, od którego zależy możliwość rozpatrzenia sprawy w tym postępowaniu jest fakt, że dochodzenie jest roszczenie pieniężne, a w innych przypadkach, gdy przepis szczególny tak stanowi, jednakże nakaz zapłaty NIE może być wydany, jeśli z treści pozwu wynika, że:
1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.
W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł w tym terminie SPRZECIW do sądu. Podobnie jak w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty doręcza się pozwanemu wraz z pozwem i pouczeniem.

Elektroniczne postępowanie upominawcze. Ono jest bardzo podobne do postępowania upominawczego, ale wszystko (po stronie powoda decydującego się na tę formę) odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten jest obsługiwany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie i może to dla niektórych dziwne tylko ten sąd wydaje nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W tym postępowaniu pozew jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, ale nakaz zapłaty doręczany jest pozwanemu w formie papierowej przesyłką poleconą. Gdy pozwany otrzyma taki nakaz zapłaty ma dwie drogi postępowania - może wnieść sprzeciw również przy pomocy tego systemu, ale może też wnieść go w formie papierowej wysyłając sprzeciw do sądu w Lublinie. Nie mnie oceniać, która forma lepsza (choć nie da się ukryć, że forma elektroniczna wcale nie jest łatwiejsza), to zauważyć trzeba, że jak wniesiemy sprzeciw w formie papierowej, to cała sprawa zostanie przekazana sądowi właściwemu wg zasad ogólnych, czyli najczęściej miejscowo właściwemu dla siedziby pozwanego, co jest, nie ukrywajmy bardziej komfortowe. Być może jednak jestem w kontekście tego postępowania uprzedzona...

Co i jak z tym sprzeciwem/zarzutami. Wskazówki, jak wypełnić formularz

postępowanie upominawczePrzechodzimy do sedna dzisiejszych rozważań i do tego, co tak naprawdę chciałam Wam dziś przekazać. Nie bójcie się przeciwstawić nakazowi zapłaty. Jeśli zaś boicie się wnieść go sami, to nie bójcie się zlecić tego profesjonalnemu pełnomocnikowi. Z moich rad jest jeszcze taka gorąca. Jeśli otrzymujecie przesyłki z sądu ZAWSZE zapisujcie sobie na nich datę odbioru i NIGDY nie zwlekajcie z decyzją o wniesieniu stosownego środka zaskarżenia. TERMINY są WAŻNE. W przypadku nakazu zapłaty mamy 14 dni od dnia, w którym odebraliśmy przesyłkę od listonosza (albo awizo z poczty) na wniesienie sprzeciwu/zarzutów. Czym się różni sprzeciw od zarzutów? Nazwą 😂. Patrz wyżej, od jakiego nakazu zapłaty wnosimy sprzeciw, a od jakiego zarzuty.

Przechodząc do sedna. Jeśli wraz z nakazem zapłaty otrzymaliśmy pozew na formularzu, to sprzeciw/zarzuty również składamy na formularzu, który jak wspominałam we wstępie możemy otrzymać w sądzie, na stronie internetowej sądu i Ministerstwa Sprawiedliwości (pobieramy pliki i drukujemy; możemy też wypełnić pobrany plik na komputerze, wydrukować i podpisać). Co do określenia, czy składamy sprzeciw czy zarzuty naprowadzi nas nazwa postępowania, która będzie wymieniona na nakazie zapłaty. Jeśli pozew nie był składany na formularzu, sprzeciw również nie musi, ale może być na nim złożony i świat się nie zawali.

Poniżej przedstawiam krótką instrukcję wypełniania formularza. Co ważne, na szarym tle małą czcionką są dokładne instrukcje co do tego jak formularz wypełnić (warto czytać) i na końcu formularza również jest pouczenie. Wypełniamy i zakreślamy tylko w polach białych (to podobne jest do wypełniania formularzy zeznania podatkowego 😅).

Wygląda to tak (po kliknięciu na rysunki, otworzą się w większym rozmiarze):

sprzeciw
Opracowanie własne
sprzeciw od nakazu zapłaty
Opracowanie własne

Są to podstawowe rzeczy, które warto wiedzieć o tych postępowaniach i możliwości "zwalczania" nakazu. Warto również wiedzieć, jak taki formularz wygląda, zaznajomić z nim, niekoniecznie zaprzyjaźnić 😉.

Gdy go wypełnimy, zanosimy do biura podawczego sądu albo po prostu pakujemy w kopertę i wysyłamy na poczcie przesyłką poleconą, pamiętając, że mamy na to 14 dni od odebrania nakazu zapłaty. Jeśli wniesiemy sprzeciw/zarzuty po upływie tych 14 dni, nic nie wskóramy 😶. Jeśli zrobimy to prawidłowo, postępowanie będzie się toczyć z rozprawami i innymi bajerami 😉. Oczywiście sąd o wszystkim będzie informował na tyle szybko, na ile będzie "zawalony" innymi sprawami 😅, także nie należy się martwić, nawet jeśli nie mamy odpowiedzi przez dłuższy czas 😉.

Pytania? Wnioski? Skargi? Pozostaję do dyspozycji.

Uściski 😙

Post został opracowany na podstawie:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Prezentowany formularz jest dostępny publicznie we wskazanych w poście lokalizacjach.

Fotografie: jestrudo.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).