czwartek, 21 września 2017

List z sądu? Nie odbieram!

Kodeks postępowania cywilnegoDziś post nie z serii Kodeks cywilny, ale procedury rodzaju wszelakiego. Przekrój przez postępowanie cywilne, karne, administracyjne. Dziś post z serii Żanetta przestrzega. Przed lekkomyślnością odmowy odbioru pism z sądu, czy od organów administracji publicznej. Nie było Cię w domu, a w drzwiach zastajesz awizo, patrzysz - nadawca - sąd. O, to nie odbieram, to na pewno coś złego. Za kratki mnie wsadzą albo nie wiadomo, co jeszcze mi zrobią. ZŁEGO to się coś może stać jak odbierasz telefon od telemarketera, który robi Cię w balona! Dziś pokażę Ci jak sam siebie możesz zrobić w balona i jak bardzo może zaszkodzić nieznajomość prawa i nieuzasadniony strach przed sądem. Prawo bowiem czasem jest tak samo bezlitosne jak telemarketer. Nie, chociaż nie, to my sami w każdym z tych przypadków możemy wpakować się w kłopoty.Zgodność procedur. "Uznaje się za doręczone"

Dziś tekstu mojego będzie mało. Dziś będę przytaczać tekst ustaw. Dokładnie czterech. Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dlaczego nie napiszę tego swoimi słowami w odniesieniu li tylko do tych przepisów? Cel jest jeden, by niedowiarek mógł uwierzyć 😁. Przytaczając będę pogrubiać Wam co ciekawsze kwestie. Przyjrzyjcie się uważnie.

Kodeks postępowania cywilnegoKodeks postępowania cywilnegoArt.  139
§  1.  W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających (czyli oględnie mówiąc normalnie - przyp. autora), pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
§  11.  Pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, w rozumieniu tej ustawy.
§  2.  Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
§  3.  Pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów - w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu - pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane.
§  4.  Sąd rejestrowy przy ogłoszeniu lub doręczeniu postanowienia o pierwszym wpisie poucza wnioskodawcę o skutkach zaniedbania ujawnienia w rejestrze zmian określonych w § 3.
§  5.  Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wydaje zaświadczenie, w którym stwierdza, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie określonym w § 1.

Kodeks postępowania administracyjnego

Art.  44
§  1.  W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43:
1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.
§  2.  Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
§  3.  W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
§  4.  Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Art.  47
§  1.  Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.
§  2.  W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Kodeks postępowania karnego

Art.  133
§  1.  Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w art. 132, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy.
Kodeks postępowania karnego§  2.  O pozostawieniu pisma w myśl § 1 doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje się za doręczone.
§  2a.  Pismo pozostawione w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, adresowane do obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w rozumieniu tej ustawy.
§  3.  Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata.

Art.  136
§  1.  W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę; wówczas doręczenie uważa się za dokonane.
§  2.  Pismo nie przyjęte przez adresata zwraca się organowi wysyłającemu.
 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Art.  73
§  1.  W razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2.
§  2.  Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe.
§  3.  W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy.
§  4.  Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

Art.  74
§  1.  Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, zwraca się je sądowi z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją dołącza się do akt sprawy.
§  2.  W przypadku, o którym mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

I co z tego?

W sumie nic. Jeśli lubisz jak coś dzieje się poza Tobą, nie dzieje się nic. Nikt Cię nie zmusi, sąd sobie bez Ciebie poradzi.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymiJedynie później możesz się zdziwić, kiedy z Twojego konta zaczną w dziwny sposób znikać pieniądze. Komornik? Ale jak to? Ano np. nakaz zapłaty się uprawomocnił, boś go nie odebrał i nie zareagował i ktoś mógł pójść z nim do komornika. Co jeśli były podstawy do tego, żeby sąd oddalił jego żądanie, ale tego nie zrobił, bo Ty nie podniosłeś stosownych zarzutów? Jak je jednak podnieść żeś mógł, skoro żeś nie odebrał?

Sytuacja nie zawsze jest nieodwracalna, ale czy warto narażać się na przykre konsekwencje tylko i wyłącznie przez jakieś swoje zabobonne przekonania o sądach i urzędach? Nie lepiej zareagować w najszybciej możliwym momencie? Bronić się jak najszybciej to możliwe? Ocenę pozostawiam Tobie, Drogi Czytelniku. Możesz działać. Możesz też mówić, że prawo Cię krzywdzi.

Uściski 😗

Post został opracowany na podstawie:


Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Fotografowała:autorka

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).