wtorek, 11 lipca 2017

Stany nadzwyczajne

Stany nadzwyczajneDziś post nadzwyczajny, bowiem przedostatni z zakresu dotyczącego ustawy zasadniczej 😉. Ponadto będzie o stanach nadzwyczajnych, o tym czym są, czym się różnią, kto je ogłasza. Do dzieła więc 😊.


Ogólniki

Drodzy, zgodnie z naszą Konstytucją, jeżeli występują sytuacje szczególnych zagrożeń i zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, w kraju może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny. Jakie mamy te stany?

1. Stan wojenny
2. Stan wyjątkowy
3. Stan klęski żywiołowej

Stan nadzwyczajny winien być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości. Odrębnej ustawie pozostawiono do rozstrzygnięcia kwestie związane z zasadami działania organów władzy publicznej oraz zakres w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych.

W czasie stanu nadzwyczajnego Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o stanach nadzwyczajnych nie mogą być zmienione.
Nadto w czasie trwania stanu nadzwyczajnego i 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, nie mogą być również przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego mogą być przeprowadzone w tych miejscach, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

Stan wojenny, wyjątkowy, klęski żywiołowej

Nie będziemy dziś owijać w bawełnę i przejdziemy od razu do rzeczy 😉.

Stan wojenny, stan wyjątkowy
Stan wojenny - może być wprowadzony na części albo na cały terytorium państwa przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.

Stan wyjątkowy - może zostać wprowadzony na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, na części albo na cały terytorium państwa przez Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego; stan wyjątkowy można przedłużyć tylko raz za zgodą Sejmu i przedłużenie nie może być dłuższe niż 60 dni.

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent RP przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje to rozporządzenie i może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Stan klęski żywiołowej - może zostać wprowadzony na części albo na całym terytorium państwa, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, przez Radę Ministrów w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia; stan ten może zostać przedłużony za zgodą Sejmu.

Wolności i prawa człowieka w czasie trwania stanów nadzwyczajnych

Konstytucja stanowi, że ustawa dotycząca zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i stanu wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw dotyczących:

- godności człowieka,
- obywatelstwa,
- ochrony życia,
- humanitarnego traktowania,
- ponoszenia odpowiedzialności karnej,
- dostępu do sądu,
- dóbr osobistych,
- sumienia i religii,
- petycji,
- rodziny i dziecka.

Nadto niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

Natomiast w zakresie dotyczącym zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie trwania stanu klęski żywiołowej ustawa może ograniczać:

- wolność działalności gospodarczej,
- wolność osobistą,
- nienaruszalność mieszkania,
- wolność poruszania się i pobytu na terytorium RP,
- prawo do strajku,
- prawo własności,
- wolność pracy,
- prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- prawo do wypoczynku.
Stan klęski żywiołowej
W ramach ciekawostki, nasza Konstytucja stanowi, że jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustaw, które podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

Słowo od autorki

Będzie krótkie i będzie to życzenie: oby nie było powodów do korzystania z tych instytucji. Są to instytucje, które winny istnieć, ale jako tzw. martwe.

Uściski 😗

Post został opracowany na podstawie:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Fotografowali: Emilia Charemska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).