piątek, 7 lipca 2017

Pieniądz rządzi światem

Finanse publicznePieniądze, pieniądze, pieniądze. Wszędzie widzę pieniądze $£$£$$$.

Żartuję, ja z tych, co miną dwusetkę pod nogami, bo bujają w obłokach 😵. Tytuł ma Was przyciągnąć do szalenie pasjonującego i emocjonującego tematu: finanse publiczne. Rozdział X Konstytucji RP. Podstawy podstaw dotyczące budżetu państwa i słów kilka o Narodowym Banku Polskim.


Słowo wstępu

Słuchajcie, jest sobie w Konstytucji RP taki art. 216. I ten artykuł, to jedno wielkie odesłanie do ustaw. Dowiadujemy się bowiem z niego tylko tyle, że jak chcemy się dowiedzieć jak są gromadzone i wydatkowane środki finansowe na cele publiczne, na jakich zasadach następuje nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne państwowe osoby prawne, jak ustanawia się monopol, zaciąga pożyczki i udziela gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo - musimy sięgnąć do stosownych ustaw 😉. Wielbię odesłania, akty prawne są dzięki nim takie klarowne 😎. A wiecie jak fajnie jest, jak ustaw cię odsyła do innej ustawy, zaglądasz do tej innej ustawy i okazuje się, że ona odsyła cię do jeszcze innej? Skaczę wtedy z radości jak coś sprawdzam... 😂. Koniec dywagacji.

Słowem wstępu, zwracam jeszcze uwagę na to, że zgodnie z polską ustawą zasadniczą nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto.

I tyle. W związku z tym, że wszystko w tym zakresie jest już dla moich Czytelników jasne (😀), przechodzimy dalej.

Budżet państwa

Budżet państwa i ustawa budżetowaBudżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej uchwala Sejm. Inicjatywa ustawodawcza we wszelkich konfiguracjach związanych z ustawą budżetową przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. Projekt ustawy budżetowej Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego na rok następny. Pominę inne kwestie związane z procedurą ustawodawczą w tym zakresie, wspomnę jedynie, że jeśli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu (pisząc inaczej, Sejm postanowi się obijać w tym zakresie), Prezydent może zarządzić w ciągu 14 dni skrócenie kadencji Sejmu.

Poza inicjatywą ustawodawczą w kwestii ustawy budżetowej, Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Sejm rozpatruje to sprawozdanie i po zaznajomieniu się z opinią w tym zakresie wyrażoną przez Najwyższą Izbę Kontroli podejmuje uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium. Ma na to 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi sprawozdania.

W wyjątkowych wypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określać ustawa o prowizorium budżetowym. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy. Nie będziemy się w to zagłębiać, mam złe wspomnienia w tym zakresie ze studiów, egzamin z finansów i podatków to było cudo, polecam, Żanetta Charemska 😂.

Narodowy Bank Polski

Pewnie wszyscy wiecie, że NBP jest centralnym bankiem państwa. Kto nie wiedział, ten już wie. Bankowi temu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. NBP odpowiada za wartość naszych złotówek, złotóweczek, pieniążków polskich.

Jakie organy ma NBP?
1. Prezes Narodowego Banku Polskiego
2. Rada Polityki Pieniężnej
3. Zarząd Narodowego Banku Polskiego.

Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje na 6 letnią kadencję Sejm na wniosek Prezydenta RP. Prezes NBP nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego i prowadzić działalności publicznej nie dającej pogodzić się z godnością urzędu Prezesa NBP.

Narodowy Bank PolskiRada Polityki Pieniężnej składa się z Prezesa NBP jako przewodniczącego oraz osób wyróżniających się wiedzą z zakresu finansów, które to osoby powoływane są na 6 lat po równo przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. RPP ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. RPP składa również Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.

Suma

Drodzy, powyższe jest nikłym wycinkiem, samymi zasadami, jeśli chodzi o finanse publiczne. Jest to temat rozległy, regulowany wieloma ustawami i szczerze powiedziawszy nawet dla mnie trudny. Materia ciężka, bo związana z kwestiami ekonomicznymi, obliczeniami (och, matematyko! 😇), stąd nie będę zgłębiać tematu i udawać eksperta 😉.

Uściski 😗

Post został opracowany na podstawie:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Fotografowali: Emilia Charemska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).