piątek, 30 czerwca 2017

Trybunały

Trybunał Kostytucyjny
Rozdział VIII Konstytucji, część druga. Ostatnio były sądy, więc by zakończyć temat ósmego rozdziału, przechodzimy do Trybunałów. Tak, mamy dwa Trybunały, nie tylko ten sławny, Konstytucyjny, ale też ten mniej popularny, Trybunał Stanu. O ile pierwszy wszyscy kojarzą lepiej lub gorzej (😀), o tyle nad drugim zastanawiają się, czy przypadkiem kitu nie wciskam. Gwarantuję, nie wciskam. Kto dokładnie czyta bloga, ten już otarł się o nazwę Trybunału Stanu 😎.Trybunał Konstytucyjny

Składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Nie można być wybranym na sędziego Trybunału drugi raz. Tylko jedna szansa na blask i chwałę prawniczą, jak w życiu, więc też jak i w życiu, zdałoby się uważać, co się robi, by dostąpić później raju, a nie piekła 😇😈😇.

Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie Trybunału, podobnie jak zwykli sędziowie, są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji (nie ja tak twierdzę, tak stanowi Konstytucja 😂) i podobnie jak zwykłym sędziom, również sędziom Trybunału zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu i zakresowi obowiązków. Nadto, jak zapewne się domyślacie, sędziowie, gdy są sędziami na Trybunale, nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, której nie da się pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów.

Oczywiście sędziom Trybunału również przysługuje immunitet - sędzia ów nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie, jak w poprzednim poście również wspominałam przy sędziach, sędzia taki nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa (nie mówiłam Wam ostatnio, "gorący uczynek przestępstwa" jest jednym z moich ulubionych sformułowań 😜).

Co robi Trybunał Konstytucyjny

Pomyślmy, co może robić Trybunał? Myślimy, myślimy, myślimy, myślimy... 🙏Wiemy? Jasne, że wiemy. Trybunał, jak i sąd, orzeka 😉. Nie będę wredna i napiszę Wam w jakich sprawach orzeka, mocno podpierając się w tym miejscu treścią Konstytucji 😉:
1. w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2. w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3. w sprawach zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
4. w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
5. w sprawach skargi konstytucyjnej (kto czyta, ten wie, że o skardze już rozmawialiśmy ;)).

Nuda, nie? Nie będę Was oszukiwać. Nuda, ale za to bardzo dochodowa 😁.

Poza powyższym, Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga również spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, orzeczenia w w/w sprawach winny być niezwłocznie ogłoszone w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony (już kiedyś też wspominałam o publikatorach 😉).

Orzeczenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, ale (nie może być tak całkiem prosto 😏) Trybunał Konstytucyjny może określi inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, który nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy - w przypadku ustawy, dwunastu miesięcy - w przypadku innego aktu normatywnego.

Orzeczenie TK o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego wydano prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia. Szczegóły tych postępowań regulują ustawy (wiecie, trzasnęłam magisterkę dotyczącą wznowienia postępowania administracyjnego, kiedyś Was tym zadręczę 😃).

I wisieneczka (sezon na wiśnie się zaczyna 😋) -orzeczenia Trybunału zapadają większością głosów.

Drodzy moi, zadanie dla Was, żebyście się nie rozleniwili, odsyłam do art. 191-193 Konstytucji RP, celem zapoznania się, jak to się dzieje, że powyższe sprawy postanawiają zawisnąć (nie zwisnąć 😇) Trybunałowi. Kto mi o tym napisze w komentarzu uzyska tytuł mistrza Konstytucji nadany przeze mnie 😝.

Fatamorgana - Trybunał Stanu

Trybunał StanuTak! Wszyscy czekali na to, żeby się dowiedzieć co to jest Trybunał Stanu. Wiem, że czekaliście, ja czekałam 😉.

Nie będę Was dłużej trzymać w niepewności (choć kto mądrzejszy, już wie od dawna, co to jest 😉).
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Prezes Rady Ministrów,
3. członkowie Rady Ministrów,
4. Prezes Narodowego Banku Polskiego,
5. Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
6. członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
7. osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem,
8. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
Wiecie też, że w pewnym zakresie odpowiedzialność przed Trybunałem ponoszą też posłowie i senatorowie.

Wiecie już, dlaczego TS to fatamorgana? Niby jest, ale czy ktoś ostatnio widział kogoś przed tym Trybunałem? 😁

Skład Trybunału Stanu

Trybunał ów składa się z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego (Drodzy, rozumiecie, nie cały skład tego organu musi być sędziami, w ścisłym pojmowaniu pojęcia sędziego).
Przewodniczącym TS jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, członkowie Trybunału Stanu w sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Oczywiście, jak to wszyscy sędziowie, i ci posiadają immunitet 😉.

Jak się zapewne domyślacie szczegóły szczegółów dotyczące i Trybunału Stanu, i Trybunału Konstytucyjnego są zawarte w stosownych ustawach.

Myśli i słowa autorki

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
Aaaaaa, wiecie, prawie kończymy omawiać Konstytucję. Cieszycie się? Co do Trybunałów, niewątpliwie istnieją oba, choć każdy z nich cieszy się inną sławą 😝. I postanowienia ich dotyczące, zawarte w naszej ustawie zasadniczej, jak wszystko, co jest w naszej ustawie zasadniczej, są szalenie pasjonujące i emocjonujące. Nie sądzicie? 😏

Uściski 😗

Post został opracowany na podstawie:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Fotografowała: Emilia Charemska 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).